Columns/Opinie

 • Opinie in FD: Lange Termijn Waardecreatie is het nieuwe buzz-woord in corporate governance

  Het Financieele Dagblad, 27-11-2018

  Prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers

  Sinds de corporate governance code in 2016 is herzien, is ‘lange termijn waardecreatie’ het nieuwe buzz-woord in corporate governance. Kenmerk van een buzz-woord: iedereen praat erover, het heeft geen duidelijke betekenis en er wordt veel van verwacht. Het zou goed zijn als bestuurders en commissarissen beter uitleggen wat lange termijn waardecreatie inhoudt voor deze specifieke onderneming. Maar dat betekent dan dus wel dat zij zelf overeenstemming hebben over wat lange termijn waardcreatie is. In de praktijk blijkt echter dat professionals, bestuurders en commissarissen waardecreatie een ‘vaag principe’ vinden en dat de uitleg hiervan makkelijk tot onderlinge misverstanden kan leiden. 

  Lees verder
 • Opinie in FD:Het RvC-verslag wordt informatiever maar kan nog beter

  Het Financieele Dagblad, 13-4-2018

  Prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers

  Raden van Commissarissen krijgen vaak het verwijt een ‘black box’ te zijn. Wat er in de bestuurskamers besproken wordt, blijft voor de buitenwereld onbekend. Het ultieme moment om als RvC enig inzicht te geven in het toezicht is het jaarlijkse RvC-verslag in het jaarverslag. In het verleden leek het RvC-verslag echter een verplicht nummer en het sluitstuk van het verslaggevingsproces. In deze periode worden de jaarverslagen over 2017 weer vastgesteld. Wellicht kan een paar goede voorbeelden uit 2016 nog een aantal bedrijven bewegen het RvC-verslag dit jaar verder te verbeteren.

  Lees verder
 • Opinie in FD: Een sectoroverstijgende governance code is verder weg dan ooit

  Het Financieel Dagblad, 22-2-2017, p.9

  Prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers

  Na de rigoureuze aanpassing in december van de corporate governance code, zowel qua opbouw als inhoudelijk, is een sector-overstijgende governance code verder weg dan ooit. Alhoewel het goede nieuws is dat goed ondernemingsbestuur, corporate danwel public governance,tegenwoordig door iedere sector serieus wordt genomen, is het slechte nieuws dat er daardoor een wildgroei aan governance codes is ontstaan waar de consensus tussen deze sector-codes soms ver te zoeken is. Dit leidt tot onduidelijkheid over de invulling van goed ondernemingsbestuur, en daarmee tot afnemend draagvlak van de diverse codes.

  Lees verder
 • Integrity should be on the table in the boardroom 
- the role of culture and behaviour in corporate governance codes

  Speech at ICC March 17th 2016

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Speech at conference of International Chamber of Commerce to address the importance of culture, integrity and behaviour as an essential feature of good corporate governance, and thus should be included in corporate governance codes.

  Integrity should be on the table in the boardroom 
  - the role of culture and behaviour in corporate governance codes

  Dear all

  Thank you for having me here to address the importance of culture, integrity and behaviour as an essential feature of good corporate governance, and thus should be included in corporate governance codes.

  After the corporate scandals in the 90s of Enron, WorldCom, Ahold and others, corporate governance codes were drafted and implemented in national laws and regulations. Unfortunately, these corporate governance codes did not result in a society where companies, directors and their relevant stakeholders lived happily ever after. On the contrary, due to an on-going supply of new financial scandals and societal deceptions, also with integrity issues, our society increasingly distrusts executive and non-executive directors, as they often appeared to play a significant role in these scandals. Directors are often accused of having overlooked the important issues or having failed to intervene in company decision-making. 

   

  Lees verder
 • Opinie in FD:Minister van Justitie: waar zijn de vrouwen

  4 september 2015

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Vandaag publiceer ik voor negende de keer de jaarlijkse Female Board Index. Hieruit blijkt onder andere dat geen van de 84 beursondernemingen voldoet aan het wettelijke streefgetal van minimaal 30% vrouwen én mannen in raden van bestuur en raden van commissarissen. Dit streefgetal is op 1 januari 2013 via de Wet Bestuur en Toezicht in de wet verankerd, en zou voor 1 januari 2016 gehaald moeten zijn. Nu duidelijk is dat dit niet gehaald wordt zal de discussie opnieuw oplaaien wat er voor dit wettelijk streefgetal in de plaats moet komen. In plaats van die vraag steeds opnieuw aan Minister Bussemaker te stellen zou die vraag wat mij betreft eens aan de Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur gesteld moeten worden. Het is tenslotte zijn ministerie die deze wet heeft opgesteld.

  Lees verder
 • Opinie in FD: Ban de bias uit de boardroom

  9 mei 2014

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Vaak wordt gezegd dat commissarissen hebben zitten slapen als er weer een incident zich heeft voorgedaan. In Nederland valt te denken aan ondernemingen als Ahold, SNS en Imtech, een woningcorporatie als Vestia en een onderwijsinstelling als Amarantis. Een groter probleem is het echter als commissarissen klaarwakker zijn en toch niet door hebben dat verkeerde besluiten worden genomen.

  Lees verder
 • Plaatje bij Opinie in FD:Accent wordt bij bedrijven en instellingen nog teveel gelegd op toezichtsrol commissarissen

  Opinie in FD:Accent wordt bij bedrijven en instellingen nog teveel gelegd op toezichtsrol commissarissen

  FD 23 november 2013

  Mijntje Lückerath-Rovers

   

  De incidenten bij beursgenoteerde ondernemingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties leiden helaas tot een te grote focus op de toezichtsrol van de commissaris. Ook de toegenomen wet- en regelgeving dwingen commissarissen steeds meer tijd te besteden aan controlerende activiteiten. Hierdoor ontstaat de gedachte dat het waarborgen van de continuïteit van de onderneming, de hoofdtaak van commissarissen, het meest gebaat is bij intensief toezicht waarbij risico’s zoveel mogelijk worden beperkt.

  Minstens zo belangrijk voor de continuïteit van de onderneming zijn de adviesrol, de werkgeversrol en de netwerkrol van de commissaris. Commissarissen zelf, maar ook de media en externe toezichthouders, kunnen eraan bijdragen dat deze rollen weer meer naar de voorgrond komen.

   

  Lees verder
 • Column Management Scope: Impact

  Management Scope, April 2013

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Onlangs was ik één van de initiatiefnemers van een bijeenkomst over de impact van de financiële sector op andere sectoren. Impact betekent volgens Van Dale ‘uitwerking, invloed en effect’. Dat de financiële sector invloed heeft op andere sectoren staat buiten discussie. Veelal wordt dit aangetoond door getallen die laten zien hoeveel geld er omgaat in de financiële sector ten opzichte van de reële economie. Of wordt de omvang van de financiële sector afgezet tegen het Bruto Nationaal Product. De impact van de financiële sector op andere sectoren zit hem echter niet alleen in de absolute of relatieve omvang, maar juist in het feit dat de sector geldt als smeerolie voor andere branches. Denk aan financieringsmogelijkheden voor duurzame energie, onderzoeksfondsen voor een bijdrage aan onze kenniseconomie of investeringsmogelijkheden in het verbeteren van de zorg.

  Lees verder
 • Column Management Scope: The HP Way

  Management Scope, maart 2013

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Soms kan je bij overleden personen het gevoel hebben dat het maar goed is dat bepaalde zaken hen nu bespaard blijven. Dat heb ik ook bij Dave Packard en Bill Hewlett, de oprichters van Hewlett Packard, en overleden in 1996 en 2001.
  HP was zijn tijd ver vooruit als het gaat om Corporate Governance. Het verhaal gaat dat Dave Packard, 29 jaar oud, in 1942 het stakeholdermodel predikte op een conferentie op Stanford. Hij had zelf gestudeerd aan Stanford, maar  tijdens deze conferentie ging hij in tegen een gerenommeerd hoogleraar die verkondigde dat het management altijd en bovenal verantwoordelijk is voor de aandeelhouders. Packard was het hiermee oneens en stelde dat het management  een verantwoordelijkheid heeft naar haar medewerkers, naar haar klanten, en naar de maatschappij in het algemeen. Naar eigen zeggen werd hij daarop hard uitgelachen.

  Lees verder
 • Column Management Scope: Meta Code

  Management Scope: februari 2013

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Sinds 1 september 2009 wordt de naleving van Nederlandse Corporate Governance Code getoetst door de Commissie Streppel. Het besluit voor het instellen van een Monitoring Commissie is in 2004 genomen door de Ministers van Financien,  Justitie, en door de Staatssecretaris van Economische Zaken. Volgens dit besluit is het de taak van de Commissie om de actualiteit en bruikbaarheid van de wettelijk verankerde Code te bevorderen. Dit zou de Commissie moeten doen door ten eerste jaarlijks de wijze en mate waarop de Code wordt nageleefd te inventariseren. Ten tweede door zich op de hoogte te stellen van internationale ontwikkelingen binnen corporate governance met het oog op convergentie van nationale codes. En ten derde door leemtes of onduidelijkheden in de code te signaleren.

  Lees verder
 • Plaatje bij Mijntje Lückerath over een blackbox: de RvC en het RvC-verslag

  Mijntje Lückerath over een blackbox: de RvC en het RvC-verslag

  Me Judice, 18 maart 2013

  Video

  De raden van commissarissen en toezicht krijgen veel kritiek. Meer informatie in het jaarverslag is dé manier om de verwachtingenkloof te dichten stelt Mijntje Lückerath, hoogleraar corporate governance Nyenrode.
  Het jaarverslag kan veel meer inzicht geven in het toezicht, met name een splitsing in het verslag tussen de interne organisatie en de formele toezichtstaken.

  Lees verder
 • Column Management Scope: Belonen

  Management Scope, januari 2013

  Mijntje Luckerath-Rovers

  De Eerste kamer heeft op 13 november  de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) aangenomen. Het wetsvoorstel maakt in de inleiding een onderscheid in de definities van bezoldiging en beloning. De achterliggende gedachte tussen de twee termen is niet meteen helemaal duidelijk, en kort gezegd komt het erop neer dat de beloning een onderdeel is van de bezoldiging. De Dikke van Dale maakt een duidelijker onderscheid tussen bezoldigen en belonen. Bezoldigen is ‘het geven van loon’, met name voor ambtenaren, en belonen betekent iemand iets geven als dank voor bewezen diensten.  Dit onderscheid ligt duidelijk niet ten grondslag aan de definities het wetsvoorstel.

  Lees verder
 • Plaatje bij Opinie in FD: Aandeelhouder moet mee praten

  Opinie in FD: Aandeelhouder moet mee praten

  Het Financieele Dagblad, 31 januari 2013

  Mijntje Luckerath-Rovers en Danielle Melis

  Een betere dialoog tussen beursondernemingen en hun aandeelhouders moet bijdragen aan goed ondernemingsbestuur, zo schrijft de Nederlandse Corporate Governance Code. Hierbij wordt vooral gekeken naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, de algemene vergadering van aandeelhouders of ava, en naar institutionele beleggers, aangezien zij met hun relatief grote pakketten echt invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de vennootschap.

  Lees verder
 • Column in Management Scope: Vlootschouw

  In: Management Scope, november 2012

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Het succes van een onderneming hangt in belangrijke mate af van de zittende bestuurders. Maar de continuïteit van dit succes hangt vervolgens af van de successieplanning voor het geval de zittende bestuurders vervangen moeten worden. Daarbij is een kwalitatief goed gevulde talentpool van belang voor de strategische slagkracht en groei van een onderneming. Uit een onderzoek onder wereldwijd opererende ondernemingen bleek bijvoorbeeld dat zij vrijwel allen hun mogelijkheden tot groei beperkt zagen door een onvoldoende gevulde talentenpool waardoor zij bepaalde strategische posities niet goed konden invullen.

  Lees verder
 • Plaatje bij Opinie in FD: Toegevoegde waarde van de OR-commissaris

  Opinie in FD: Toegevoegde waarde van de OR-commissaris

  Het Financieele Dagblad, 23 november 2012

  Barbara Baarsma en Mijntje Luckerath-Rovers

  ‘OR-commissaris heeft maar weinig aanzien’, zo kopte het Financieel Dagblad begin deze week (19-11). Collega-commissarissen achten deze commissaris, die is voorgedragen door de Ondernemingsraad, ‘minder in staat toegevoegde waarde te leveren’. Zoals dat vaker gaat met krantenkoppen is de tekst genuanceerder: het slechte imago betreft vooral de OR-commissaris waarbij de profielschets niet is toegepast in welk geval de RvC de collega-commissaris min of meer krijgt opgedrongen. Dat wil echter niet zeggen – en de krantenkop suggereert dat enigszins – dat de door de OR voorgedragen commissaris maar beter kan worden afgeschaft.

  Lees verder
 • Column Management Scope: Zicht

  In: Management Scope, oktober 2012

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Op deze plek heb ik al vaker geschreven over mijn onderzoek naar het RvC-verslag. Veelgehoorde kritiek op dit verslag is dat het zo weinig inzicht in toezicht geeft. Te vaak wordt het enkel gebruikt om de formeel geëiste informatie te geven, maar de RvC laat vervolgens weinig van zichzelf zien. Ook dit jaar is de kwaliteit van het RvC-verslag weer veelvuldig onderwerp van onderzoek geweest. De Monitoring Commissie Corporate Governance, de Beroepsvereniging van Accountants (NBA) en de vereniging van Beleggingsinstellingen (Eumedion), ze concluderen allen dat de gevraagde informatie nog steeds achterwege blijft. Eumedion voegt daar ook een extra dimensie aan toe. Aandeelhouders vragen steeds vaker om bepaalde expliciete informatie om te kunnen concluderen dat de RvC en de individuele commissarissen naar behoren functioneren. Dit is bijvoorbeeld van belang bij het bepalen van hun stem bij herbenoemingen.

  Lees verder
 • Column Management Scope: Vakliteratuur

  In: Management Scope, september 2012

  Mijntje Lückerath-Rovers

  In mijn vakgebied, corporate governance, is er gedurende het 15-jarige bestaan van Management Scope veel veranderd. En ik heb het niet gechecked, maar ik ben er van overtuigd dat de aandacht die bestuurders en commissarissen in de meest recente jaargangen hebben gekregen, verveelvoudigd is ten opzichte van de eerste jaargangen. Scope heeft zich daardoor een waardevolle plek toegeeigend in het debat rondom governance. Het is namelijk goed om soms op informele wijze, en ik reken daar ook Management Scope toe, met elkaar van gedachte te wisselen en dilemma’s te delen.

  Lees verder
 • Plaatje bij Opinie in FD: Leidraad zet bestuurders aan te letten op gedrag en cultuur

  Opinie in FD: Leidraad zet bestuurders aan te letten op gedrag en cultuur

  Het Financieeke Dagblad, 23 juni 2012

  Danielle Balen, Nicolette Loonen, Mijntje Luckerath, Gwendolyn van Tunen en Chantal Verkooy

  Nederlandse Governance Codes moeten meer richting geven aan effectief bestuur. Het is hoog tijd aandacht te besteden aan gedrag en cultuur in de bestuurskamers. Beursondernemingen hebben sinds 2004 hun eigen Corporate Governance Code. Pensioenfondsen, banken en verzekeraars hebben na de krediet- en bankencrisis nieuwe, eigen codes opgesteld. Ze moeten hun energie juist steken in een algemene leidraad die bestuurders en commissarissen helpt effectiever te functioneren.
  De Engelse Financial Reporting Council (FRC) publiceerde in 2011 als aanvulling op zijn eigen code een richtlijn voor effectief bestuur: de UK Guidance on Board Effectiveness. Blijkbaar vindt de FRC dat de code onvoldoende richting geeft aan een effectief opererende board. We vroegen ons af of een dergelijke leidraad ook in Nederland kan helpen.

  Lees verder
 • Column Management Scope: Hoofdjagers

  In: Management Scope, augustus 2012

  Mijntje Lückerath-Rovers

  In Engeland worden niet alleen ondernemingen aangespoord om aktie te ondernemen als het gaat om meer diversiteit in de top, maar ook aandeelhouders en headhunters worden hierop aangesproken. In 2010 vroeg de Britse overheid Lord Davies een evaluatie uit te voeren naar belemmeringen voor meer vrouwen in de Board van Britse ondernemingen, en om vervolgens óók een plan van aanpak te formuleren. Op 25 februari 2011 presenteerde Lord Davies zijn plan van aanpak en zijn negen aanbevelingen. Opvallend in deze negen aanbevelingen is het feit dat zowel de ondernemingen worden aangesproken, maar dat ook aandeelhouders en executives search companies worden aangespoord hun rol hierin beter op ter pakken.

  Lees verder
 • Column Management Scope: Vertrouwen

  In: Management Scope, juni 2012

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Onlangs publiceerde de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet, een boek met de titel “Vertrouwen is goed maar begrijpen is beter”. De eerste keer dat ik deze titel las was ik even van mijn a propos. In corporate governance zijn we namelijk gewend geraakt aan de titel van het boek van Kees Cools uit 2005: ”Controle is goed, vertrouwen nog beter”. Toch zie ik bij nader inzien wel de meerwaarde van de titel van het boek van mevrouw Verbeet, ook in corporate governance. Vertrouwen mag niet fungeren als een hindernis die voorkomt dat commissarissen doorvragen.

  Lees verder
 • Column in Management Scope: Hoofd- en bijzaken

  In: Management Scope, mei 2012

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Toeval of niet, maar op 23 april, de dag dat het Kabinet Rutte I viel, stond om 15 uur de behandeling van de Reparatiewet Wet Bestuur en Toezicht op de agenda van de Commissie Veiligheid en Justitie. Deze wet is in 2008 geinitieerd, en zou na vele jaren nu eindelijk op 1 juli inwerking treden. De vergadering van 23 april is echter tot nader orde uitgesteld en wederom lijkt uitstel van de inwerkintreding onafwendbaar.

  Lees verder
 • Plaatje bij Opinie in NRC: Minder geheimzinnigheid bij vertrek

  Opinie in NRC: Minder geheimzinnigheid bij vertrek

  NRC Handelsblad, 31 januari 2011

  Mijntje Luckerath-Rovers

  Opiniestuk over de geheimzinnigheid rondom het vertrek van commissaris bij ING.

  Lees verder
 • Column Management Scope: Plagiaat

  In: Management Scope, April 2012

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Het lezen van een verslag van de raad van commissarissen lijkt soms op het bestuderen van foto's van het Politbureau van het Kremlin in de Koude Oorlog. Wie of wat is er weggeknipt? Tot deze conclusie kwam ik in 2010 samen met mede-onderzoeker Margot Scheltema. Het lezen van een RvC-verslag is een kwestie is van close reading. Wat is er anders dan vorig jaar en wat niet? Wat kwam erbij en wat ging eraf?

  Lees verder
 • Column in Management Scope: Stewardess

  In: Management Scope, Maart 2012

  Mijntje Lückerath-Rovers

  De Nederlandse Corporate Governance Code verwacht van aandeelhouders in Nederlandse beursvennootschappen, vooral van institutionele beleggers, dat ze zich gedragen als een steward. In Engeland is er daarvoor in 2010 zelfs speciaal een Stewardship Code gepubliceerd.

  Lees verder
 • Column in Management Scope: Tegeltjeswijsheid

  In: Management Scope, februari 2012

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Niemand wil ze thuis aan de muur hebben hangen maar tegeltjeswijsheden geven kernachtig belangrijke boodschappen weer (‘Beter een goede buur dan een verre vriend’). De Engelse uitgever van de Corporate Governance Code, de Financial Reporting Council, heeft vorig jaar als aanvulling op de Code een richtlijn gepubliceerd wat een opsomming lijkt van tegeltjeswijsheden. Wat dacht u van: ‘An effective board should not nessecarily be a comfortable place’, of ‘Good Boards are created by Good Chairman’. Belangrijke boodschappen, kernachtig weergegeven.

  Lees verder
 • Column in Management Scope: Case/Cees

  In: Management Scope, januari 2012

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Bij de Corporate Scandals van de afgelopen decennia is er niets makkelijker dan achteraf te zeggen wat er fout is gegaan en dat jij, als je bestuurder of toezichthouder was geweest, dit niet had laten gebeuren. Toch is terugkijken wel de beste manier om toekomstige bestuurders en commissarissen op te leiden, maar ook om huidige bestuurders en commissarissen bij te spijkeren. Niets is zo leerzaam als andermans miskleunen. Het is daarom niet verwonderlijk dat verschillende universiteiten en corporate governance opleidingen de Ahold-case gebruiken om falend ondernemingsbestuur en -toezicht te illustreren.

  Lees verder
 • Plaatje bij Opinie in FD:'Transparant' jaarverslag blijft moeilijk

  Opinie in FD:'Transparant' jaarverslag blijft moeilijk

  Het Financieele Dagblad, 25 oktober 2010, p.5

  Margot Scheltema

  Opinie-stuk van Margot Scheltema over onderzoek naar RvC-verslagen dat we samen hebben uitgevoerd.

  Lees verder
 • Plaatje bij Opinie in FD: Aandeelhouders moeten meepraten

  Opinie in FD: Aandeelhouders moeten meepraten

  Het Financieel Dagblad, mei 2012

  Mijntje Luckerath-Rovers, Danielle Melis en Leen Paape

  Vooral in het seizoen van de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) is het ontbreken van een ‘continue en constructieve’ aandeelhoudersdialoog pijnlijk zichtbaar. Nederlandse aandeelhouders maken de aan hun opgedragen verantwoordelijkheden in ondernemingsbestuur niet waar.

  Lees verder
 • Column in Management Scope: State of Mind

  In: Management Scope, december 2011

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Onafhankelijkheid is één van de buzzwoorden in toezicht. Kenmerk van een buzzwoord: iedereen praat erover, er bestaat geen duidelijke betekenis van, en er wordt veel van verwacht. Neem onafhankelijkheid. De codes, richtlijnen, analyses en kranten staan er vol van. Onafhankelijk toezicht, onafhankelijke accountants, onafhankelijke commissarissen, onafhankelijke adviseurs. We zijn er van overtuigd dat HET belangrijk is, maar wat is het precies? En wanneer ben je als toezichthouder onafhankelijk?

  Lees verder
 • Column in Management Scope: De CGO

  In: Management Scope, november 2011

  Mijntje Lückerath-Rovers

  De bestuurssecretaris is letterlijk en figuurlijk misschien wel de belangrijkste schakel in corporate governance. Hij is de verbinding tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen, maar speelt daarnaast een belangrijke rol in het proces rondom governance. Hij houdt de regels in het oog, is leidend in de informatievoorziening, maakt de voorstellen voor introductie- en opleidingsprogramma’s en schrijft meestal de eerste aanzet van het verslag van de raad van commissarissen. Ook al wordt hij veelal op handen gedragen,  zijn rol wordt in formele zin onderschat.

  Lees verder
 • Column in Management Scope: Topjaar

  In: Management Scope, september 2011

  Mijntje Luckerath-Rovers

  Wat is de overeenkomst tussen minister-president Mark Rutte, kroonprins Willem-Alexander, DNB-president Klaas Knot, secretaris-generaal Algemene Zaken Kajsa Ollongren, Ajax-rvc-voorzitter Steven ten Have en Value8-ceo Peter Paul de Vries? Ze zijn geboren in 1967. U zult denken: toeval. Dacht ik ook. Maar er zit misschien toch meer achter.

  Lees verder
 • Column in Management Scope: Lobby

  In: Management Scope, augustus/september 2011

  M.Lückerath-Rovers

  In Brussel schijnen zo’n 20.000 wel- en niet-geaccrediteerde lobbyisten rond te lopen die de EU-ambtenaren proberen te overtuigen van hun standpunt op verschillende gebieden. Alhoewel de informatie gekleurd zal zijn, is het ook een bron van kennis voor de Europese Commissie. Daarnaast zoekt de EC, door middel van consultatiepapers oftewel Groenboeken, ook zelf het debat met belanghebbenden. Afgelopen april publiceerde de EC het Groenboek Corporate Governance en heeft dit ter consultatie aan lidstaten en marktpartijen voorgelegd. Eenieder had tot 22 juli de tijd een reactie hierop in te sturen. 

  Lees verder
 • Gastcolumn NRC Handelsblad: Intellectuele bijziendheid

  In: NRC Handelsblad, 24 mei 2011

  Mijntje Luckerath

  Afgelopen januari kwam het IEO, de Independent Evaluation Office, met een evaluatierapport over de rol van het Internationaal Monetair Fonds vóór de financiële crisis.  Uit het evaluatierapport van het IEO valt op te maken dat er met de cultuur binnen het IMF veel mis was.

  Lees verder
 • Plaatje bij Opinie in FD: Welles-nietes over vrouwen aan de top

  Opinie in FD: Welles-nietes over vrouwen aan de top

  Het Financieele Dagblad, 8 maart 2011

  Mijntje Luckerath-Rovers

  Helaas heeft de discussie rond vrouwen naar de top nog steeds een hoog normatief gehalte; wat is goed en wat is fout. Een welles-nietes discussie: Zijn er wel of niet voldoende vrouwen om de plekken te vullen? Is het wel of niet een vorm van discriminatie? Hebben vrouwen wel of niet recht op een plek in de top? Is er wel of niet een glazen plafond, een old-boys network, voldoende kinderopvang, et cetera?In het debat rond vrouwen naar de top worden morele en bedrijfseconomische argumenten voor meer vrouwen in de top door elkaar heen gebruikt. Het zou goed zijn hier een duidelijker onderscheid in te maken, wellicht dat de discussie dan iets genuanceerder kan verlopen.

  Lees verder
 • Gastcolumn NRC Handelsblad: Wetsvoorstel gegijzeld door amendementen

  In: NRC Handelsblad, 17 mei 2011

  Mijntje Luckerath

  Als econoom in een vakgebied met veel wet en regelgeving, Corporate Governance oftewel goed ondernemingsbestuur, volg ik nu al jaren de voortgang van het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht. Over dit wetsvoorstel wordt al sinds 2008 gesproken en geschreven. En het einde is nog lang niet in zicht.

  Lees verder
 • Column in Management Scope: De Hofnar

  In: Management Scope, nr.5, 2011

  Mijntje Luckerath

  Vanuit de gedachte ‘één dwaas kan meer vragen stellen dat tien wijzen kunnen beantwoorden’ wordt er wel eens geopperd dat er in elke bestuurskamer een hofnar benoemd zou moeten worden.

  Lees verder
 • Column in Aedes Magazine: Digitale Zuurstof

  In: Aedes Magazine, april 2011

  Mijntje Luckerath

  Onlangs zat ik een aantal dagen zonder internet. Eigen schuld, ik had de rekening niet betaald. Pas toen realiseerde ik me dat internet voor mij een basisbehoefte is geworden. Ik werk op afstand. Via internet bestel ik mijn boodschappen, betaal ik (meestal op tijd) mijn rekeningen en volg ik de vorderingen van de kinderen op school.
  ‘Breedbandinternet is de digitale zuurstof voor onze welvaart en welzijn’, zei Neelie Kroes, Eurocommissaris van de digitale agenda, nog onlangs.

  Lees verder
 • Column in Management Scope: Zwarte Pieten

  In: Management Scope, nr. 4, 2011

  Mijntje Luckerath

   

  Kamerlid Irrgang verwijt de Eerste Kamer dat ze het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht traineert. Maar juist Irrgang zelf treft blaam in deze vertraging.

  Lees verder
 • Column in Aedes Magazine: Belonen of Verdienen

  In: Aedes Magazine, februari 2011

  Mijntje Luckerath

  Heeft u wel eens nagedacht over het verschil tussen “verdienen” of  “belonen”?  Verdienen refereert aan een uitgevoerde taak waardoor je recht hebt op een vergoeding omdat er tijd en inzet tegenover stond. Een beloning ontvang je als je iets bijzonders hebt gedaan.

  Lees verder
 • Column in Aedes Magazine: Chief Governance Officer

  In: Aedes Magazine, oktober 2010

  Mijntje Luckerath

  De bestuurssecretaris heeft meer informatie dan wie ook over de verhouding tussen bestuur en toezichthouders. Over de communicatie, over dilemma’s die wel of niet gedeeld worden, over principes en best practices die wel of niet worden nageleefd. Toch wordt de secretaris bijna stelselmatig overgeslagen in alle onderzoeken naar de rol van bestuurders, commissarissen en toezichthouders.

  Lees verder
 • Column in Aedes Magazine: Groupthink

  In: Aedes Magazine, augustus 2010

  Mijntje Luckerath

  Maar liefst 40 procent van de grote woningcorporaties sloot 2009 af met verlies, zo viel onlangs te lezen in het Financieel Dagblad. De best presterende corporatie is De Alliantie, die in 2009 ‘haar ambitie herijkte’. Eind 2009 bestond de RvC van De Alliantie voor de helft uit vrouwen. Toeval?

  Lees verder
 • Plaatje bij Opinie in FD: Voer snel een beroepscode in voor commissarissen

  Opinie in FD: Voer snel een beroepscode in voor commissarissen

  Het Financieele Dagblad, 07-03-2009, p.23

  Auke de Bos en Mijntje Lückerath-Rovers

  Opiniestuk

 • Column in Aedes Magazine: Communicatieplan

  In: Aedes Magazine, juni 2010

  Mijntje Luckerath

  Waarom blijft de raad van commissarissen (RvC) zitten terwijl ze het bestuur wegstuurt? Deze vraag werd recentelijk gesteld in een openbaar discussieplatform van het digitale netwerk Linked-In.

  Lees verder
 • Column in Aedes Magazine: Deugd

  In: Aedes Magazine, februari 2010

  Mijntje Luckerath

  Wanneer deugt iemand? Moeilijk te meten. Want een deugd is net zo subjectief als normen en waarden en ongeschreven regels. Deugden kunnen verschillen tussen groepen en ook nog eens over de tijd veranderen. Een deugd ligt vaak tussen twee ondeugden in. Zo ligt de deugd moed tussen de ondeugden overmoed en lafheid in.

  Lees verder
 • Plaatje bij Opinie in Governance Update: Zeven aanbevelingen voor de commissaris.

  Opinie in Governance Update: Zeven aanbevelingen voor de commissaris.

  Governance Update, 2008(3),

  Auke de Bos, Mijntje Lückerath-Rovers en Luc Qudackers

 • Plaatje bij Opinie in FD: Slagvaardig maar gebonden

  Opinie in FD: Slagvaardig maar gebonden

  Het Financieele Dagblad 11-01-2008

  Auke de Bos, Mijntje Lückerath-Rovers en Luc Quadackers

  Opiniestuk over onafhankelijkheid commissarissen in een one tier board

 • Plaatje bij Opinie in NRC: Jaarverslag vaak vorm Kremlinwatch

  Opinie in NRC: Jaarverslag vaak vorm Kremlinwatch

  NRC-Handelsblad, 18 mei 2010, p.7

  Mijntje Lückerath-Rovers en Margot Scheltema

  Opiniestuk over de informatieve waarde van het RvC-verslag.

  Lees verder