Zorg over onafhankelijkheid in een one-tier board: terecht of niet?

Plaatje bij Zorg over onafhankelijkheid in een one-tier board: terecht of niet?
Download nu

In dit artikel gaan wij in op de vraag wat het instellen van een one-tier bestuursmodel betekent voor de onafhankelijkheid van het bestuur. In paragraaf 2 zal eerst de theorievorming over onafhankelijkheid en ondernemingsbestuur beschreven worden. In paragraaf 3 worden vervolgens de verschillen tussen het one-tier en two-tier bestuursmodel beschreven, en wordt tevens aangegeven in hoeverre deze twee modellen elkaar naderen, met een focus op onafhankelijkheid. In paragraaf 4 worden aan de hand van eerder onderzoek uit de Verenigde Staten de mogelijke gevolgen van meer of minder onafhankelijkheid binnen een one-tier bestuur voor de prestaties van een onderneming beschreven. De laatste paragraaf concludeert en bediscussieert de gevonden relaties.