Soft Controls in corporate governance.

Plaatje bij Soft Controls in corporate governance.
Download nu

Onderzoek naar corporate governance heeft zich in de afgelopen decennia vooral gericht op de vormgeving van governance. Corporate governance codes zijn opgesteld, en na een eerste evaluatie, ook weer aangepast. De eisen in de corporate governance codes zijn vooral gericht op randvoorwaarden om het toezicht uit te kunnen oefenen (samenstelling, frequente aanwezigheid, onafhankelijkheid), en minder op de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd. Er is nu echter een verschuiving zichtbaar richting naar een meer gedragsmatige benadering van governance. Het blijkt echter lastig om gedrag te sturen aangezien dit in mensen zelf zit en gedrag moeilijk te meten is of vast te leggen. Ook recentelijk heeft de politiek initiatieven genomen om te sturen op gewenst gedrag (grotere tijdsbesteding, meer diverse besluitvorming) door het invoeren van hardere meetbare instrumenten (maximum aantal toezichtfuncties, minimum aandeel vrouwen) die dit gewenste gedrag (indirect) zouden moeten stimuleren. In dit artikel wordt ingegaan op soft controls, beheersingsmaatregelen om gewenst gedrag te bevorderen, in corporate governance. In de literatuur betreffende het werkgebied van de interne auditor of de compliance officer zijn soft controls geen nieuw fenomeen sinds de introductie van het COSO-framework in de jaren ’90. Binnen corporate governance literatuur zijn ze echter nog vrijwel niet beschreven. Het introduceren van soft controls in governance zou wellicht een betere optie zijn om te sturen op gewenst gedrag. Voor het sturen aan de hand van soft controls in het essentieel dat verwachtingen helder zijn, dat er voldoende draagvlak is, dat er enige vorm van evaluatie plaatsvindt en dat ongewenst gedrag consequenties heeft.