Het Complete Governance Verslag

Download nu

De Nederlandse Corporate Governance Code vereist van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op twee plaatsen in de jaarstukken informatie over de inrichting en uitvoering van de corporate governance. Ten eerste dient het Corporate Governance hoofdstuk de hoofdlijnen van de corporate governance structuur te beschrijven, inclusief pas-toe of leg-uit. Ten tweede dient de RvC verslag te doen van zijn werkzaamheden en maakt dit verslag onderdeel uit van de jaarstukken. Uit eerder onderzoek van Lückerath en Scheltema is gebleken dat informatie over de governance structuur of de wijze van het gevoerde toezicht niet altijd op de juiste plaats vermeld wordt. Daarnaast zijn er zowel lacunes als dubbele vermeldingen. Dit verlaagt de leesbaarheid van de relevante governance informatie.

Om het verslaggevingproces te ondersteunen hebben Lückerath en Scheltema daarom het Complete Governance Verslag ontworpen. Dit document maakt deel uit van de jaarstukken, en voldoet aan alle formele eisen. Het Complete Governance Verslag bestaat uit vier onderdelen. In het “Bericht van de RvC-voorzitter” toont de RvC zijn betrokkenheid. In het deel “Toezicht” geeft de RvC daadwerkelijk inzicht in het gevoerde toezicht, en gaat in op de toezichtstaken. Het derde deel “Interne Organisatie” geeft informatie over kwaliteitsborging (denk aan educatie en evaluatie) en huishouding (aantal vergaderingen etc). Het vierde deel “Naleving Corporate Governance” geeft invulling aan de pas-toe of leg-uit eis uit de Code. Voorts hoort bij deze handleiding een aparte bijlage met een groot aantal verwijzingen naar best practices uit recente RvC-verslagen.